NNA ASIA

国境地域の開発加速、「一帯一路」後押し

中国国務院(中央政府)は10日までに、国境地域の開発と対外開放を推進するための政策ガイドラインを公布した。習近平政権が提唱する現代版シルクロード「一帯一路」戦略の「先兵」と位置付け、周辺国との経済、人的交流の拡大を図る。